ท่านมีความพึงพอใจกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ในระดับใด
มากที่สุด ( 2 )
8.00%
มาก ( 5 )
20.00%
ปานกลาง ( 5 )
20.00%
น้อย ( 4 )
16.00%
น้อยที่สุด ( 0 )
0.00%
ควรดำเนินการปรับปรุงโดยด่วน ( 9 )
36.00%